Project Manager

November 3, 2022

ไม่ได้จบสาย IT แต่อยากทำงานด้านนี้ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเข้ามาทำงานทางด้าน IT โดยที่ตนเองไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง เช่น เรียนจบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ […]
October 11, 2022

PM101: Project คืออะไร? งานแบบไหนที่เรียกว่า Project

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังเช่นที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ ส่งผลให้องค์กรมีความจำเป็นต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ […]