Customer Service

July 2, 2019

10 เครื่องมือจัดการ “ชื่อเสียง” สำหรับแบรนด์บนโลกออนไลน์

แนวทางในการจัดการ “ชื่อเสียง” ของแบรนด์ในระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันข่าวสารที่สร้างความเสียหายหรือสร้างผลกระทบในเชิงลบ นอกจากแบรนด์ต้องเปิดช่องทางการสื่อสารและการวางระบบ Customer Service ที่มีประสิทธิภาพแล้วยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแบรนด์ในเรื่องดังกล่าวได้ นั่นคือ การใช้เครื่องมือประเภท “Online Reputation management Tools”
July 2, 2019

Reputation Management วิธีจัดการ’ชื่อเสียง’ออนไลน์ ก่อนถูกทำลายป่นปี้

ปัจจุบัน “การจัดการชื่อเสียง” โดยเฉพาะการจัดการชื่อเสียงในระบบออนไลน์ (Online Reputation Management) ได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่แบรนด์ทุกแห่งไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป
February 12, 2019

จุดเปลี่ยน ‘Customer Service’ ถึงเวลาปรับโหมดสู่สมรภูมิ Digital

ตั้งแต่การถือกำเนิดของระบบ Call Center เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา เราแทบไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นที่ต้องปรับองคาพยพกันขนานใหญ่ของงานบริการลูกค้า หรือ Customer Service เลยแม้แต่น้อย เพราะเดิมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารหลักผ่านโทรศัพท์และศูนย์บริการอย่างไร ผ่านไปกี่ปีก็ยังใช้ช่องทางเดียวกันเช่นนั้นเสมอมา