Similarity

September 12, 2019

จัดการข้อมูลสินค้าซ้ำซ้อนด้วย ‘Product Similarity Search’

“การใส่ข้อมูลสินค้าซ้ำ” เป็นปัญหาที่มักจะพบในระบบ e-Commerce โดยเฉพาะเมื่อมีฐานข้อมูลสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีวิธีการเพิ่มข้อมูลในระบบหลายแบบ หรือมีผู้ที่มีสิทธิ์ใส่ข้อมูลหลายคน