Brand Name

October 4, 2022

The Future of Luxury Brands in the Digital Age

ในอดีตแบรนด์หรู หรือ “Luxury Brand” ส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ […]