parallax background

‘แรงงาน’ กลุ่มไหนเสี่ยงต่อการถูกแทนที่ด้วย AI และ Robots

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้หลายคนกังวลว่าเราอาจต้องตกงาน เพราะถูก AI และเครื่องจักรกลเข้ามาแทนที่

ล่าสุดกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Bridgewater Associates ได้เผยแพร่รายงานการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับการลงทุนในระบบอัตโนมัติของธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ ในสหรัฐ อันเป็นผลมาจากการพัฒนา AI และ Robot ประสิทธิภาพสูง โดยมี McKinsey & Company เป็นผู้ทำการสำรวจ

ภาพรวมของรายงานดังกล่าวสรุปว่า งานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและทำภายใต้สภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ได้ เช่น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด สายการผลิตในโรงงาน รวมถึงงานประเภทการประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน เช่น การจัดทำบัญชีเงินเดือน จะมีความอ่อนไหวต่อการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ขณะที่งานที่จะต้องมีการจัดการแรงงานมนุษย์ หรืองานที่ต้องทำภายใต้สภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย รวมถึงงานที่ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ ยังเป็นงานที่ยากจะถูกแทนที่ได้

โดยแผนภูมิในภาพเป็นการแสดงการใช้เวลาเฉลี่ยของคนงานในแต่ละภาค ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติตามข้อสรุปรายงานของ McKinsey

 

อย่างไรก็ตาม McKinsey ย้ำว่า การประเมินทั้งหมด เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งอนาคตอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้

ที่สำคัญ การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้แปลว่างานในอุตสาหกรรมเหล่านี้จะหายไปอย่างสมบูรณ์ เพราะในระยะแรกมนุษย์ยังต้องเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่ และเมื่อเครื่องมือเหล่านั้นสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ มนุษย์ก็อาจจะต้องขยับไปทำงานในความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

Source: Businessinsider